แพ็กเกจ ONE DAY TRIP กระบี่ เกาะพีพี + เกาะไผ่

 • WTKBV-PK006
 • แพ็กเกจท่องเที่ยว: ไทย
 • เส้นทาง: กระบี่
 • ระยะเวลา: 1 วัน คืน
 • โดย Wholesale Tour Thai Co.,ltd.
ตัวเลือกแพ็กเกจ

เลือกวันที่ใช้บริการ เพื่อเช็คราคา


กรุณาจองล่วงหน้าก่อนไปใช้บริการ 7 วัน

  โปรดเลือกตัวเลือกด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน เพื่อดูรายละเอียดของแพ็กเกจ

กิจกรรม

วันเดย์ทัวร์   

กระบี่ – หมู่เกาะพีพี – ชมอ่าวมาหยา – อ่าวปิเละ – ถ้ำไวกิ้ง – ดำน้ำชมปะการัง - เกาะพีพีดอน - อ่าวรันตี- เกาะไผ่

07.00-08.30 น.

 รถรับนักท่องจากที่พักเดินทางสู่ท่าเรือ นักท่องเที่ยวลงทะเบียนประกันภัยที่ท่าเรือ 

เวลารับจากโรงแรม - ท่าเรือ

ในเมืองกระบี่   รับ 07.45 น - 08.00 น. 
อ่าวนาง รับ 08.00 น. - 09.00 น
ทับแขก รับ 07.45 น - 08.00 น  
( ชาท 150 บาท / ท่าน )
คลองม่วง รับ 07.45 น - 08.00 น 
(ชาท 150 บาท / ท่าน)

09.00 น.  นำท่านขึ้น  (เรือ SPEED BOATแบบจอย )ปลอดภัย ด้วยเสื้อชูชีพ และไกด์จะอธิบายรายละเอียดต่างๆค่ะออกเดินทางโดยเรือเร็วมุ่งหน้าสู่เกาะพีพีใช้เวลาประมาณ 45 นาที
09.45 น.  เที่ยวรอบเกาะพีพีเล จุดแรกที่จะได้ชมวิวด้านนอกของอ่าวมาหยา ชมความงดงามของอ่าวมาหยา ออกจากอ่ามาหยา เดินทางต่อไปยังอ่าวโล๊ะซามะ  พร้อมดำน้ำชมปลาสวยงาม ดำน้ำดูปะการังใกล้บริเวณเรือ จากนั้นนำท่านชมอ่าวปิเละ ชมทะเลใน น้ำทะเลสีเขียวมรต ถ้ำไวกิ้ง ที่เก็บรังนกนางแอ่น ชมบรรยากาศของน้ำทะเลที่ใส วิวสวยถ่ายภาพที่งดงาม
กลางวัน  รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์บนเกาะพีพีดอน ( มื้อที่ 1 )
14.00 น.  พาท่านเดินทางสู่อ่าวลิง  ดำน้ำดูประการัง ซึ่งเป็นแนวประการังที่สมบูรณ์
15.00 น.  นำท่าน สู่เกาะไม้ไผ่ ดำน้ำดูประการัง
 17.00 น.  เดินทางกลับยังท่าเรือ  และส่งท่านกลับโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ   
หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจมีเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ

 

อัตราค่าบริการ

 

ผู้ใหญ่

เด็ก 5-11 ปี

รับส่งฟรี ในเมือง อ่าวนาง

1,200.-

1,000.-

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

หมายเหตุ (กรุณาอ่านายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 6. กรณีเป็นชาวต่างชาติโปรดติดต่อสอบถาม

อัตราค่าบริการรวม :

 1. รถรับ – ส่ง (ที่พัก – ท่าเรือในวันดำน้ำ รับส่งฟรี ในเมือง อ่าวนาง บางโรงแรมมีค่าชาร์ทเพิ่ม ตามตำแหน่งที่ห่างไกล โปรดเช็คกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนจอง) 
 2. อาหารกลางวัน 1 มื้อ ในวันทัวร์ดำน้ำ
 3. เสื้อชูชีพ, หน้ากากดำน้ำ 
 4. มัคคุเทศก์ชำนาญงานในวันทัวร์
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน ฯ สำหรับคนไทยเท่านั้น
 6. ประกันภัยนักท่องเที่ยว
 7.  

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 4. ค่าทิปมัคคุเทศน์ แล้วแต่ความพึงพอใจของลูกค้า

 

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
 3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

 

การยกเลิกการเดินทาง

 1. เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี