แพ็กเกจ เกาะหลีเป๊ะ Sita Beach Resort 3 วัน 2 คืน

  • WTKLP-PK003
  • แพ็กเกจท่องเที่ยว: ไทย
  • เส้นทาง: สตูล
  • ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน
  • โดย Wholesale Tour Thai Co.,ltd.
ตัวเลือกแพ็กเกจ

เลือกวันที่ใช้บริการ เพื่อเช็คราคา


กรุณาจองล่วงหน้าก่อนไปใช้บริการ 7 วัน

  โปรดเลือกตัวเลือกด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน เพื่อดูรายละเอียดของแพ็กเกจ

จุดนัดพบ

ประเภทห้องพัก

กิจกรรม

 

Day 1 สนามบินหาดใหญ่ - ท่าเรือปากบารา –เกาะตะรุเตา –เกาะไข่- เกาะหลีเป๊ะ
09.00 น. รถตู้(จอยกรุ๊ป)รับจากสนามบินหาดใหญ่ สู่ท่าเรือปากบารา
11.00 น. ถึงท่าเรือปากบารา อำเภอละงู (อาหารเที่ยงอิสระก่อนลงเรือ)
11.30 น. ลงเรือนำเที่ยวโดยเรือ Speed Boat (เรือจอย)สู่เกาะหลีเป๊ะ
12.00 น. ถึง เกาะตะรุเตา นำท่านนมัสการศาลเจ้าพ่อตะรุเตาและเยี่ยมชมศูนย์นิทรรศการแห่งชาติตะรุเตา พร้อมเก็บภาพบรรยากาศบริเวณอ่าวพันเตมะละกา
13.00 น. เดินทางถึง เกาะไข่ ที่มีซุ้มประตูหินธรรมชาติซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ว่ากันว่าเมื่อไปเกาะไข่ต้องลอดซุ้มประตูหินจะสมหวังเรื่องความรักหากได้ลอดพร้อมกับคนรักแล้วจะทำให้รักกันชั่วนิรันดร
13.30 น. เดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก  Sita Beach Resort
Day 2 เกาะหินงาม - ร่องน้ำจาบัง – หาดทรายขาว เกาะราวี – เกาะยาง – อ่าวสอง – เกาะกระ – เกาะหลีเป๊ะ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 1)
09.00 น. ออกเดินทางโดยเรือหางยาวนำเที่ยว เดินทางไปยัง เกาะหินงาม เกาะที่ไร้หาดทราย มีหาดหินเรียงร้อยกันเป็นหมื่นเป็นแสนก้อน ยามน้ำทะเลซัดขึ้นมา หินเหล่านี้จะเปียกชุ่มเปล่งประกายสีดำเข้มสะท้อนรับกับแสงตะวันดูสวยงามมากๆ ชื่นชมธรรมชาติพร้อมเก็บภาพที่ระลึก และดำน้ำดูปะการังบริเวณหลังเกาะหินงาม
10.30 น. เดินทางต่อไปยัง ร่องน้ำจาบัง เกาะที่เต็มไปด้วยปะการังอ่อนเจ็ดสีที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในทะเลอันดามัน
11.30 น. ออกเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่ หาดทรายขาว เกาะราวี ที่มีหาดทรายขาวสวยละเอียด น้ำทะเลใสเงียบสงบ ร่มรื่นไปด้วยร่มไม้ทอดยาวเป็นเปลไกวสู่ทะเล
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงแบบกล่อง บริเวณหาดทรายขาว (มื้อที่ 2)
13.00 น. หลังจากอิ่มแล้ว ดำน้ำชมปะการังและมวลหมู่ปลากันต่อ ที่เกาะยาง
14.00 น. นำท่านสู่ อ่าวสอง ดำน้ำดูปลาสวยงามหลากหลายชนิด และชมมวลหมู่ปะการังกันต่อ
15.00 น. มุ่งหน้าต่อสู่ เกาะกระ อีกจุดดำน้ำดูปลาสวยงามมากมาย และยังมีปะการังหลากชนิดที่ไม่ควรพลาด
  ***หมายเหตุ (ช่วง Green Season,Low Season จุดดำน้ำเป็นไปตามที่อุทยานกำหนด)**
16.30 น. สมควรแก่เวลานำท่านกลับสู่ เกาะหลีเป๊ะ พักผ่อนตามอัธยาศัย
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก  Sita Beach Resort
Day 3 เกาะหลีเป๊ะ – ปากบารา - สนามบินหาดใหญ่
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 3)
09.00 น. เก็บสัมภาระพร้อมเดินทางกลับ ลงเรือ Speed Boat (จอยกรุ๊ป) เดินทางกลับ ท่าเรือปากบารา
11.00 น. ถึงท่าเทียบเรือปากบารา นำคณะขึ้นรถตู้ (จอยกรุ๊ป) เดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่
13.00 น. เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ (เวลาโดยประมาณ) คณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
  เวลาและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

 

ประเภทห้อง

Sita Beach Resort

อัตราค่าบริการ ต่อ ท่าน

01 มี.ค.64-30 เม.ย.64

01 พ.ค.64 - 31 ต.ค.64

Superior Garden View

4,300 บาท

3,700 บาท

Superior Pool View

4,300 บาท

3,900 บาท

Deluxe Sea View

4,300 บาท

4,100 บาท

Deluxe Pool View

4,300 บาท

4,300 บาท

กรณีพักเดี่ยว กรุณาสอบถาม

กรุณาเช็คห้องว่าง และราคาหลังจากได้วันเดินทางก่อนทำการจองทุกครั้ง

เดินทางช่วงเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาสอบถาม

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

อัตรานี้รวม 

- รถตู้ รับ-ส่ง สนามบินหาดใหญ่ (รถจอย)

- เรือ Speed Boat ไป-กลับ ปากบารา-หลีเป๊ะ (เรือจอย)- ที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน พักเดี่ยวต้องจ่ายเพิ่ม)

- อาหาร 3 มื้อ (วันที่ 2 เช้า,เที่ยง และวันที่สาม เช้า)

- เรือหางยาวนำเที่ยวดำน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล 1 วัน- หน้ากากดำน้ำ , เสื้อชูชีพ- ค่าธรรมเนียมอุทยาน (คนไทย)

- ประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักท่องเที่ยว


อัตรานี้ไม่รวม

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ต้องการใบเสร็จรับเงินลูกค้าต้องจ่ายเพิ่ม)

- ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-หาดใหญ่- ทิปไกด์ แล้วแต่ความพึงพอใจ

- ค่าธรรมเนียมอุทยาน สำหรับชาวต่างชาติ (ประมาณ 200 บาท/ท่าน)


เงื่อนไขการจอง และการยกเลิก

1. กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไข การให้บริการ และหมายเหตุ ก่อนทำการจองทัวร์

2. การสำรองที่นั่ง ต้องแจ้ง ชื่อและเบอร์ติดต่อ 

3. เมื่อกำหนดวันเดินทางแล้ว กรุณาชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน ภายใน 2 วัน หลังจากยืนยันวันเดินทาง

4. เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ ในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่เกิดเหนือ อำนาจควบคุมของบริษัท

6. เมื่อท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสุด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น

8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

9. เมื่อตกลงชำระเงินเพื่อการเดินทางกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว